รายชื่อผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA
เขตตรวจราชการที่ 17