ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23 นโยบายsหรือการบริหารฯ

o24 การดำเนินงานฯ

o25 หลักเกณฑ์การบริหารฯ

o26 รายงานผลการบริหารฯ