ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

o27 แนวปฏิบัติฯ เรื่องร้องเรียน

o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

o29 ข้อมูลเชิงสถิติฯ

o30 การเปิดโอกาสฯมีส่วนร่วม